Studierichtingen

1e graad

1e leerjaar A

In het eerste leerjaar A ligt de nadruk duidelijk op een gelijke start en aanpak voor iedereen: een echt oriënterend jaar om je interesses beter te ontdekken en te verkennen.
Alle klassen van het eerste leerjaar A krijgen gedurende 28 van de 32/33 lesuren dezelfde basisvakken.  De gemeenschappelijkheid is dus groot.  Het verschil wordt gemaakt door de overblijvende 4 of 5 lesuren.  Heel wat vakken ken je al van de basisschool: aardrijkskunde, geschiedenis, lichamelijke opvoeding, muzikale en plastische opvoeding.  In het vak Techniek leer je over elektrische kringloop, technisch tekenen, informatie- en communicatietechnologie. Tijdens het uurtje leefsleutels leer je je organiseren, leer je hoe je je huiswerk en lessen aanpakt en wordt er ook gewerkt aan een fijne klassfeer.
Voor de overblijvende 4 of 5 lesuren kan je in onze school kiezen tussen drie keuzepakketten.

terug naar het studiekeuzerooster

Keuzepakket A: 1e leerjaar A met Latijn

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met 5 uren Klassieke studiën . In dit vak zal je Latijnse woordenschat en grammatica leren, zodat je Latijnse teksten leert begrijpen en vertalen. Bovendien zal je de Romeinse beschaving en haar betekenis voor de samenleving van vandaag leren kennen.

terug naar het studiekeuzerooster

Keuzepakket B: 1e leerjaar A met verdieping

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met extra uren verdieping voor het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 uur) en met 2 initiatie-uren.  Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.

terug naar het studiekeuzerooster

Keuzepakket C: 1e leerjaar A met ondersteuning

De gemeenschappelijke vakken worden aangevuld met extra uren ondersteuning voor het vak Frans (1 uur), wiskunde (1 uur) en met 2 initiatie-uren.  Tijdens deze 2 initiatie-uren maak je kennis met verschillende studiedomeinen.

terug naar het studiekeuzerooster

1e leerjaar B

In het eerste leerjaar B wordt de leerstof uit de basisschool nog eens aan een rustig tempo herhaald.  Zo krijg je de kans om in kleine groepjes tekorten uit de basisschool weg te werken.  Ook wie liever praktisch wil leren, kan starten in het eerste leerjaar B. Je krijgt er een aangepast programma met 32 lestijden per week. Omdat de klassen kleiner zijn, kunnen  de leerkrachten meer rekening houden met ieders individuele noden. Veel vakken in 1B komen ook voor in de lessentabel van 1A. De invulling van de vakken is echter verschillend omdat het hier vooral gaat om herhaling van de leerstof van het basisonderwijs. Het vak Techniek neemt een belangrijke plaats in.

terug naar het studiekeuzerooster

2e leerjaar

In het tweede leerjaar kies je een basisoptie. De basisopties in het tweede leerjaar dienen als kennismaking zodat je kan ontdekken waarvoor je aanleg en belangstelling hebt. Vanuit je ervaringen zal je dan in de 2e graad een studierichting kunnen kiezen.

terug naar het studiekeuzerooster

2e leerjaar basisoptie Latijn

Latijn richt zich tot leerlingen met een grote belangstelling voor taal, cultuur en literatuur. De cursussen hebben een taalkundig en een cultuurhistorisch doel. Latijn heeft eeuwenlang onze cultuur beïnvloed. Romaanse talen als Italiaans, Frans, Spaans stammen rechtstreeks af uit het Latijn. Ook in het Nederlands en de taal van de wetenschap is de invloed van het Latijn niet weg te denken. De opleiding wil je zo vlug mogelijk in staat te stellen zelfstandig Latijnse teksten te begrijpen.

terug naar het studiekeuzerooster

2e leerjaar basisoptie Moderne wetenschappen

In het 2e jaar ligt het accent op talen en wiskunde. Je maakt kennis met economie en wetenschappen en je krijgt zowel wetenschappelijk werk als socio-economische initiatie.
Wetenschappelijk werk wil je doen aanvoelen en begrijpen hoe wetenschap ontstaat en groeit, hoe in de natuurwetenschappen inzicht, begrip en kennis verworven worden.
In socio-economische initiatie word je geïnformeerd over een aantal sociaal-economische gegevens. Zo maak je kennis met een brede waaier van maatschappelijke aangelegenheden. De hele maatschappelijke structuur komt eigenlijk aan bod: het gezin, de bedrijven, de overheid , het buitenland …
Rond die thema’s wordt de leerstof zo reëel en actueel mogelijk opgebouwd.

terug naar het studiekeuzerooster

2e leerjaar basisoptie Handel

In de lessen handel leer je een reeks begrippen i.v.m. het handelsleven, zowel op rekenkundig als op administratief vlak.
In de lessen toegepaste informatica leer je efficiënt het toetsenbord beheersen en zo verwerf je de vaardigheid om met de computer teksten te typen.

terug naar het studiekeuzerooster

2e leerjaar basisoptie Sociale en technische vorming

De basisoptie Sociale en technische vorming richt zich tot leerlingen die sociaal voelend zijn en die sociale vaardigheden verder willen ontwikkelen. Je bestudeert de ‘mens en zijn milieu’. Je bestudeert o.a. een aantal wetmatigheden uit de wetenschap en de techniek. Je verneemt meer over de drie componenten van deze basisoptie: de sociale, de technische en de vormende.

terug naar het studiekeuzerooster

Beroepsvoorbereidend leerjaar

Het belangrijkste kenmerk is dat de opleiding sterk praktijkgericht is. Door kennismaking met het beroepenveld mode en het beroepenveld verzorging-voeding word je voorbereid om een verantwoorde keuze te maken naar de 2e graad.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad

2e graad ASO Economie

Positief wordt voor deze studierichting gekozen wegens de belangstelling voor economie als algemeen vormend vak. Ondernemen is dus het centrale thema. Je bestudeert welke activiteiten plaatsvinden binnen een onderneming. Onderwerpen als loon en inkomen, de arbeidsmarkt, arbeidsovereenkomsten, winst en verlies, kosten, marktonderzoek … zijn belangrijk voor zowel kleine als grote ondernemingen. Ook de internationale handel met de rol van de overheid krijgt voldoende aandacht.
Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Bovendien staan 4 uur wiskunde op het programma.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad ASO Latijn

Je kiest voor de richting omwille van je aanleg voor talen en je grote literaire en cultuurhistorische interesse. Hiernaast heb je ook voldoende inzicht in wiskunde.
De kennis van het Latijn wordt verder uitgebreid. Dit gebeurt zoveel mogelijk aan de hand van oorspronkelijke teksten. Het deel spraakkunst ruimt meer en meer plaats voor het bestuderen van teksten. Er wordt aandacht geschonken aan de taalelementen die nodig zijn voor het begrijpen van teksten van klassieke schrijvers (Cicero, Vergilius, Caesar). Op deze manier maak je kennis met de Romeinse beschaving die aan de grondslag ligt van onze huidige westerse cultuur. Zo word je uitgenodigd om de schoonheid van een tekst te leren ontdekken en wordt het taalgevoel aangescherpt.
Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Bovendien staan 5 uur wiskunde op het programma.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad ASO Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Bovendien staan 4 uur wiskunde op het programma.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad ASO Wetenschappen

Je kiest voor deze studierichting omwille van een sterke interesse voor wetenschappen en een goede aanleg voor wiskunde. De wetenschapsvakken komen maximaal aan bod (telkens twee lestijden). Naast de algemene vorming wordt ook belang gehecht aan het proefondervindelijke door het houden van practica voor de wetenschapsvakken.
Het vak wiskunde in Wetenschappen ASO telt 5 lestijden en klimt naar een hoog niveau van abstractie en algemeenheid. Het denken in al zijn aspecten komt in ruime mate aan bod zodat de eisen hoog liggen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen en studie-ijver. Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad TSO Handel

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven.
In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica …
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.
Binnen de algemene vakken neemt wiskunde een behoorlijke plaats in.
Bedrijfshuishoudkunde, bedrijfseconomie, informatica en de taalvakken zijn op elkaar afgestemd.
In de taalvakken komen alle vaardigheden uitgebreid aan bod. Alle aspecten van de mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden uitgebreid ingeoefend. Het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad TSO Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen wil een brede vorming aanbieden op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract, theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een brede interesse hebben en dat ze sociaal voelend, creatief en vaardig zijn.De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad BSO Moderealisatie en –presentatie

Het belangrijkste kenmerk van een studierichting binnen het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) is dat de opleiding sterk praktisch gericht is.
Leerlingen worden vooral de nodige basisvaardigheden bijgebracht voor een aantal beroepen in de sector ‘Mode’. De studierichting is bedoeld voor handige en nauwkeurige leerlingen met een grote interesse voor mode in het algemeen.

terug naar het studiekeuzerooster

2e graad BSO Verzorging-voeding

Het belangrijkste kenmerk van een studierichting binnen het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) is dat de opleiding sterk praktisch gericht is.
In Verzorging-voeding krijgt de mens in gezin en samenleving veel aandacht. Je leert er met mensen omgaan, voedsel behandelen en zorgen voor de leef- en woonsituatie. Er wordt ervaringsgericht gewerkt.

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad

3e graad ASO Humane wetenschappen

Alle studierichtingen in het ASO bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

Belangrijke vakken in Humane Wetenschappen zijn:

Cultuurwetenschappen: binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving.

Gedragswetenschappen: binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad ASO Economie – moderne talen

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: economie en moderne talen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert.

In alle ASO-richtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

terug naar het studiekeuzerooster

 

3e graad ASO Latijn – wetenschappen

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en wetenschappen. Deze geven de klemtonen van deze studierichting aan.

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.  Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak  De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica, wiskunde en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad ASO Wetenschappen – wiskunde

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van deze studierichting aan.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica, wiskunde en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

De component wiskunde in deze studierichting klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad TSO Handel

In Handel  word je opgeleid voor een commerciële of administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.  Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van de boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica.

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad TSO Sociale en technische wetenschappen

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk.  Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.  Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft.

De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.  Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.

In sociale wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal.  Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen van expressie.

In natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund door de theorie.  De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie).

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad BSO Moderealisatie en -verkoop

Binnen deze opleiding ligt de klemtoon op de praktijk. De algemene vakken werken ondersteunend. De klemtoon ligt vooral op het leren retoucheren van kledingstukken en op het verwerven van een esthetische en commerciële feeling binnen de brede sector van mode, accessoires, interieur …

Je leert kleding en accessoires ‘van model tot afgewerkt product’ maken. Hierdoor krijg je inzicht in de modeartikelen en leer je efficiënt eenvoudige retouches uitvoeren.

Je maakt kennis met de verschillende facetten van de verkoop.

Tijdens je stages kan je je vaardigheden en kennis in de praktijk toetsen. Bovendien leer je de werking van een modezaak van binnenuit kennen.

terug naar het studiekeuzerooster

3e graad BSO Verzorging

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder- bejaarden- en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk.

Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten en gezondheidsrecht.

terug naar het studiekeuzerooster