Diversiteit

Visie

Vertrekkend vanuit onze samenleving…

We leven in een diverse wereld. Elk mens is uniek en heeft een eigen persoonlijkheid, achtergrond, opleiding, leeftijd, gezondheid, nationaliteit, kleur, taal, geaardheid, religie, cultuur, politieke overtuiging, sociaal-economische achtergrond, bekwaamheid, beperking, opinie, karakter … Dat maakt de samenleving boeiend. Diversiteit kleurt en verrijkt de samenleving.
Deze diversiteit uit zich sociologisch in het feit dat er diverse groepen ontstaan. Ook met deze collectieve identiteiten moet rekening gehouden worden.
Voor leden van minderheidsgroepen in onze samenleving is die collectieve identiteitvaak belangrijker dan de individuele identiteit.

Op schoolniveau…

Stel je een school voor waar elke leerling hetzelfde verhaal vertelt, enkel eenzelfde toekomst ambieert, waarin elke leerling quasi een identieke kopie is van de ander. Dit idee geeft ons koude rillingen. Daarom willen wij als school streven naar respect voor diversiteit, want iedereen is anders. Samen anders kunnen leven, samen erkennen dat er verschillen zijn, samen stilstaan bij keuzes,samen gelijkenissen en overeenkomsten zoeken, samen tijd nemen voor reflectie, samen diversiteit omarmen.
Ieder die betrokken is bij onze school moet zich bewust zijn van eigen vooroordelen om uiteindelijk buiten hokjes te kunnen kijken en denken. Inlevingsvermogen, de mogelijkheid om zich te kunnen verplaatsen in een ander, leidt tot inzichten, nuances, empathie, respect en vriendschap. Iemands achtergrond, verhaal en ervaringen geven anderen de kans om bij te leren, te nuanceren en te groeien. Daarom is diversiteit een meerwaarde. Vanzelfsprekend moet dit multilateraal zijn; diversiteit is slechts een meerwaarde wanneer allen meedoen. Eenieder moet daartoe de kans krijgen en die ook willen grijpen. Een schoolbrede aanpak is nodig. Personeelsleden en leerlingen zullen zo hun kennis vergroten, zichzelf en elkaar beter leren begrijpen om uiteindelijk een open en begripvolle houding te ontwikkelen. Leerlingen voorbereiden op burgerschap door hen gedurende de schoolloopbaan permanent met diversiteit te leren omgaan en als personeelslid en school op een positieve manier omgaan met de diversiteit van elke leerling, zorgt voor een veilige sfeer. Zoveel mensen, zoveel binnen- en buitenkanten, en dat moet men bespreekbaar kunnen maken. Als we diversiteit omarmen, creëren we een sfeer waar iedereen zich gewaardeerd kan voelen. Eenieder moet zich volop kunnen ontplooien. Dit impliceert dat we alle aspecten bespreekbaar moeten kunnen maken, wat maakt dat we af en toe uiteraard op delicate aspecten zullen botsen, die ook besproken moeten worden. Dat is geen makkelijke opgave, maar hebben we een andere keuze? Anderzijds mag en kan dit project niet geïnterpreteerd worden als een vrijgeleide om te doen, laten, dragen en zeggen wat men wil. We houden steeds rekening met de algemeen geldende afspraken binnen het kader van onze school. Mater Dei is een katholieke school. Ze laat zich inspireren door het evangelie waarin Jezus zegt dat de naastenliefde, tolerantie en inleving centraal staan. Door in wederzijds respect samen met elkaar te leven en school te lopen, kunnen we ook leren hoe we later in de maatschappij moeten omgaan met elkaar.

Op klasniveau…

De diversiteit aan leerlingen en personeelsleden in Mater Dei zal nog toenemen, zoals in de samenleving in het algemeen. In de klas willen wij streven naar een kader waarin iedereen in zijn waarde wordt gelaten, en waar eenkennigheid en kortzichtigheid geen kans krijgen. Het zal tijd vergen, want, waarom zijn we bijvoorbeeld bang van een andere cultuur, een andere kleur, een andere taal, een andere opinie, een beperking…?
We zien twee belangrijke redenen om aandacht te besteden aan omgaan met diversiteit:

  • Werken aan de doelstelling ‘omgaan met diversiteit bij leerlingen’ als een onderdeel van burgerschapsvorming
  • Werken aan de doelstelling ‘omgaan met diversiteit binnen de school’ als noodzakelijke voorwaarde voor gelijke kansen voor alle leerlingen op een succesvolle schoolloopbaan

We streven ernaar dat het diversiteitsbeleid door iedereen gedragen wordt. Dit beleid maakt deel uit van ons schoolbeleid en is verbonden met ons opvoedingsproject. Mater Dei is een eigentijdse school waar leerlingen en personeel zich thuis voelen in een sfeer van openheid, vertrouwen en eerbied voor elkaar. Onze school is als leergemeenschap de ontmoetingsplaats en het discussieplatform bij uitstek – een dialoogschool. Iedereen krijgt de gelegenheid om diversiteit dagelijks te beleven. We hechten er belang aan dat we kunnen omgaan met diversiteit in het samenleven en samenwerken. Het doel is geïnformeerd met elkaar in dialoog te kunnen gaan en actief en respectvol mee te kunnen bouwen aan de samenleving, weten wat goed is in de praktische, dagelijkse omgang met elkaar, aanvoelen hoe wij zelf een grote rol spelen in relaties met anderen.

Delen