Schoolraad

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van ouders, het personeel, de leerlingen en de lokale gemeenschap.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig. De schoolraad heeft rechten en plichten inzake informatie en communicatie: de schoolraad krijgt zelf informatie maar moet ook zelf communiceren over de eigen werking. Zo blijven alle personeelsleden, ouders en leerlingen op de hoogte van de standpunten die de schoolraad inneemt.

Daarnaast heeft de schoolraad een adviesbevoegdheid (bijv. over het studieaanbod) en een overlegbevoegdheid (bijv. over het schoolreglement of het schoolwerkplan). De eindbeslissing blijft wel steeds bij het schoolbestuur.

Verkiezingen voor deze schoolraden gebeuren om de vier jaar.

Delen