2e Graad

2e graad ASO Economie

Positief wordt voor deze studierichting gekozen wegens de belangstelling voor economie als algemeen vormend vak. Ondernemen is dus het centrale thema. Je bestudeert welke activiteiten plaatsvinden binnen een onderneming. Onderwerpen als loon en inkomen, de arbeidsmarkt, arbeidsovereenkomsten, winst en verlies, kosten, marktonderzoek … zijn belangrijk voor zowel kleine als grote ondernemingen. Ook de internationale handel met de rol van de overheid krijgt voldoende aandacht.
Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Bovendien staan 4 uur wiskunde op het programma.

2e graad ASO Humane wetenschappen

Je kiest voor Humane wetenschappen omdat je belangstelling hebt voor de mens en de samenleving in het algemeen. Je maakt kennis met de wetenschappelijke benadering van mens en maatschappij. Je wordt communicatief en sociaal vaardig en je leert vanuit gedrags- en cultuurwetenschappelijke invalshoek te kijken naar individu en samenleving. Je leert daarbij kritische vragen stellen en omgaan met informatie: verzamelen, verwerken en rapporteren.
Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.
Bovendien staan 4 uur wiskunde op het programma.

2e graad ASO Wetenschappen

Je kiest voor deze studierichting omwille van een sterke interesse voor wetenschappen en een goede aanleg voor wiskunde. De wetenschapsvakken komen maximaal aan bod (telkens twee lestijden). Naast de algemene vorming wordt ook belang gehecht aan het proefondervindelijke door het houden van practica voor de wetenschapsvakken.
Het vak wiskunde in Wetenschappen ASO telt 5 lestijden en klimt naar een hoog niveau van abstractie en algemeenheid. Het denken in al zijn aspecten komt in ruime mate aan bod zodat de eisen hoog liggen op het vlak van inzicht, doorzettingsvermogen en studie-ijver. Maar zoals in alle ASO-studierichtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

2e graad TSO Handel

Handel is een studierichting die je wil opleiden voor een commerciële of een administratieve loopbaan in het bedrijfsleven.
In deze polyvalente opleiding ligt de klemtoon op een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de praktijk van het zakendoen, de technieken van boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica …
Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.
Binnen de algemene vakken neemt wiskunde een behoorlijke plaats in.
Bedrijfshuishoudkunde, bedrijfseconomie, informatica en de taalvakken zijn op elkaar afgestemd.
In de taalvakken komen alle vaardigheden uitgebreid aan bod. Alle aspecten van de mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands, Frans en Engels worden uitgebreid ingeoefend. Het leren schrijven van zakenbrieven is een essentieel onderdeel.

2e graad TSO Sociale en technische wetenschappen

Sociale en technische wetenschappen wil een brede vorming aanbieden op sociaal, wetenschappelijk en technisch vlak. Het uitgangspunt voor elk vak is de mens en zijn omgeving. De wetenschappen worden niet zuiver abstract, theoretisch benaderd, maar verwijzen voortdurend naar concrete toepassingen. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze een brede interesse hebben en dat ze sociaal voelend, creatief en vaardig zijn. De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving. Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten. Ook voor de materiële ondersteuning leer je instaan. Het technisch aspect uit zich in de praktijk rond voeding gesteund op wetenschappelijke inzichten.

2e graad BSO Moderealisatie en –presentatie

Het belangrijkste kenmerk van een studierichting binnen het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) is dat de opleiding sterk praktisch gericht is.
Leerlingen worden vooral de nodige basisvaardigheden bijgebracht voor een aantal beroepen in de sector ‘Mode’. De studierichting is bedoeld voor handige en nauwkeurige leerlingen met een grote interesse voor mode in het algemeen.

2e graad BSO Verzorging-voeding

Het belangrijkste kenmerk van een studierichting binnen het Beroepssecundair Onderwijs (BSO) is dat de opleiding sterk praktisch gericht is.
In Verzorging-voeding krijgt de mens in gezin en samenleving veel aandacht. Je leert er met mensen omgaan, voedsel behandelen en zorgen voor de leef- en woonsituatie. Er wordt ervaringsgericht gewerkt.

Delen