3e Graad

3e graad ASO Humane wetenschappen

Alle studierichtingen in het ASO bereiden enkel voor op verder studeren in het hoger onderwijs. De leerplannen zijn zo opgemaakt dat elke studierichting in principe voorbereidt op alle vormen van hoger onderwijs.

Belangrijke vakken in Humane Wetenschappen zijn:

Cultuurwetenschappen: binnen dit vak bestudeer je het functioneren en de rol van organisaties in de samenleving.

Gedragswetenschappen: binnen dit vak bestudeer je verschillende organisatievormen waartoe de mens als individu behoort.

Ook in deze richting neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

3e graad ASO Economie – moderne talen

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: economie en moderne talen. Deze geven de klemtonen van de studierichting aan. De combinatie van deze twee vakdomeinen staat borg voor ruime keuzemogelijkheden in het hoger onderwijs.

Economie wordt abstract benaderd. De algemene economie of sociale economie krijgt de meeste aandacht. Ze bestudeert de menselijke relaties in een land tussen de landen in de wereld onderling. Het deelvak bedrijfswetenschappen behandelt de problemen en relaties die kaderen in het bedrijfsbeleid. De boekhouding is een ondersteunend onderdeel.

In het vak recht maken de leerlingen kennis met de juridische wetmatigheden waarbinnen de samenleving functioneert.

In alle ASO- richtingen neemt de studie van de moderne talen een belangrijke plaats in. De aandacht gaat naar het ontwikkelen van communicatieve vaardigheden (luisteren, lezen, spreken en schrijven), de reflectie op taal en de kennismaking met anderstalige literatuur.

3e graad ASO Latijn – wetenschappen

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: Latijn en wetenschappen. Deze geven de klemtonen van deze studierichting aan.

De component Latijn brengt je in contact met poëtische, historische, retorische en juridische teksten.  Dit geeft je inzicht in de literatuurgeschiedenis en draagt bij tot de ontwikkeling van je literaire smaak  De lectuur van Latijnse auteurs brengt je tevens in contact met een beschaving die één van de pijlers is van de Westerse wereld. Dit vak biedt ook een uitgesproken culturele vorming en algemeen historisch inzicht.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica, wiskunde en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

3e graad ASO Wetenschappen – wiskunde

Alle studierichtingen van het ASO hebben een uitgesproken doorstromingsfunctie. Dit wil zeggen dat ze enkel en alleen willen voorbereiden op verder studeren in het hoger onderwijs.

Deze studierichting bestaat uit twee componenten: wetenschappen en wiskunde. Deze geven de klemtonen van deze studierichting aan.

De component wetenschappen omvat de vakken biologie, chemie, fysica, wiskunde en aardrijkskunde. Hier wordt tijd en aandacht besteed aan het verzamelen van empirisch feitenmateriaal en aan de inzichtelijke verwerking ervan.

De component wiskunde in deze studierichting klimt naar een vrij hoog niveau van algemeenheid en abstractie. Dit gebeurt via de deelvakken algebra, meetkunde, analyse, statistiek en kansberekening.

3e graad TSO Handel

In Handel  word je opgeleid voor een commerciële of administratieve loopbaan in het bedrijfsleven, de overheidsadministratie of de dienstensector.  Er is een ruime bedrijfseconomische vorming met veel aandacht voor de technieken van de boekhouding, de binnen- en buitenlandse handel, de toegepaste informatica.

Het bedrijfsleven hecht ook veel belang aan een vlotte communicatie – zowel mondeling als schriftelijk – in de eigen taal maar ook in vreemde talen.

3e graad TSO Sociale en technische wetenschappen

In deze studierichting is, naast een sterk algemene vorming, vooral een menswetenschappelijke en een natuurwetenschappelijke vorming belangrijk.  Biologie, chemie en fysica worden in het laboratorium praktisch toegepast.  Deze vakken krijgen hun toepassing in wat met het leefmilieu en de voeding te maken heeft.

De opleiding biedt een brede algemene vorming en leert je hoe de mens functioneert in de samenleving.  Je leert sociale activiteiten organiseren aangepast aan verschillende doelgroepen en contexten.

In sociale wetenschappen staat de mens en zijn gedrag centraal.  Je verwerft vaardigheden en inzichten in communicatie, verschillende vormen van expressie.

In natuurwetenschappen verwerf je inzichten en vaardigheden via experimenten en praktische opdrachten, gesteund door de theorie.  De basiskennis vertrekt vanuit 3 pijlers: mens (biologie en chemie), milieu (fysica, biologie en chemie) en voeding (biologie en chemie).

3e graad BSO Moderealisatie en -verkoop

Binnen deze opleiding ligt de klemtoon op de praktijk. De algemene vakken werken ondersteunend. De klemtoon ligt vooral op het leren retoucheren van kledingstukken en op het verwerven van een esthetische en commerciële feeling binnen de brede sector van mode, accessoires, interieur …

Je leert kleding en accessoires ‘van model tot afgewerkt product’ maken. Hierdoor krijg je inzicht in de modeartikelen en leer je efficiënt eenvoudige retouches uitvoeren.

Je maakt kennis met de verschillende facetten van de verkoop.

Tijdens je stages kan je je vaardigheden en kennis in de praktijk toetsen. Bovendien leer je de werking van een modezaak van binnenuit kennen.

3e graad BSO Verzorging

Deze studierichting bereidt je voor op beroepen in de kinder- bejaarden- en thuiszorg. Je krijgt er weinig algemeen vormende vakken, de klemtoon ligt eerder op de praktijk.

Je leert omgaan met jezelf, collega’s en met mensen die zorg nodig hebben in dagdagelijkse situaties. In je opleiding komt zowel de ontwikkeling van peuters als het proces van het ouder worden aan bod. Je krijgt aandacht voor relaties, gedrag, communicatie, omgangsvormen…

Tijdens stages maak je kennis met je toekomstige werksituatie en op school wordt je wegwijs gemaakt in sociaal recht, je rechten en plichten en gezondheidsrecht.

Delen